Hôm nay : 08:27 | 22-06-2018
Danh mục » Tuyển dụng
Công văn số 5250/UBND-NCPC ngày 08/07/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quản lý biên chế số người làm việc và hợp đồng lao động.... Xem thêm
Công văn số 2305/SYT-TCCB ngày 25/09/2015 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc xét tuyển viên chức năm 2015.... Xem thêm