Hôm nay : 08:29 | 22-06-2018
Đào tạo và chỉ đạo tuyến
Về việc tuyển sinh tham gia Đề án 922 bậc sau đại học năm 2015 ... Xem thêm
Về việc tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý được cử đi đào tạo, bồi dưỡng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành
... Xem thêm