Hôm nay : 08:20 | 22-06-2018
Đơn vị trực thuộc » Khoa Lâm sàng » Khoa Phụ sản

I. LÃNH ĐẠO:  

BS VINHb.jpg

TRƯỞNG KHOA
BS. CKI Nguyễn Văn Vinh

SĐT :0905.069960
Email:khoasanttytcl@gmail.com

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
1. Quy định chung:
1.1. Khoa phụ sản là khoa lâm sàng có nhiệm vụ đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ sơ sinh và khám chữa bệnh phụ khoa.
1.2. Khoa được bố trí liên hoàn, hợp lý để đảm bảo công tác chuyên môn.
1.3. Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện.
1.4. Chỉ đạo tuyến trước, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình.
2. Quy định cụ thể:
2.1. Tại buồng khám bệnh của khoa phụ sản:
a. Các thành viên trong buồng khám bệnh chủ yếu thực hiện quy chế công tác khoa khám bệnh, khoa ngoại, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức.
b. Một số công tác đặc thù khi khám chuyên khoa phụ sản:
- Buồng khám thai
- Buồng khám phụ khoa
- Buồng thủ thuật
2.2. Tại khoa điều trị và buồng thủ thuật:
a. Các thành viên trong khoa điều trị và buồng thủ thuật đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa ngoại, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức và quy chế chống nhiễm khuẫn bệnh viện.
b. Phẫu thuật viên phụ sản đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại quy chế công tác khoa phẫu thuật -  gây mê hồi sức.
c. Một số công tác đặc thù của khoa điều trị phụ sản:
- Bố trí khoa gồm 2 bộ phận:
+ Bộ phận sản khoa: buồng chờ đẻ, buồng đẻ thường, buồng đẻ khó, buồng đẻ nhiễm khuẩn, buồng làm thuốc, buồng sản phụ, buồng trẻ sơ sinh bệnh lý, nơi tắm trẻ sơ sinh, nơi pha sữa.
+ Bộ phận phụ khoa: buồng khám bệnh, buồng thủ thuật