Hôm nay : 08:17 | 22-06-2018
Đơn vị trực thuộc » Khoa Cận Lâm Sàng » Khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn

I.  LÃNH ĐẠO:

CN XUYEN.jpg

 PHÓ TRƯỞNG KHOA
 CN. Phạm Thị Xuyến

SĐT :0983.670496 
Email:khoaksnkbvcl@gmail.com

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm.
2. Xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các quy định, hướng dẫn  của Bộ Y tế.
3. Phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK; điều tra, báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện và đề xuất giải pháp can thiệp; theo dõi và báo cáo các VK kháng thuốc.
4. Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn tiệt khuẩn, giặt là; cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn viện.
5. Quản lý, báo cáo các trường hợp phơi nhiễm, tai nạn rủi ro nghề nghiệp.