Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT-TU

  • Cập nhật: 10/07/2023
  • Tác giả: 
Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT-TU ngày 6/11/2013 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT-TU ngày 6/11/2013 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 29/CT/TU ngày 6/11/2013 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

-Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6/11/2013 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

-Xây dựng tiêu chí chuẩn mực để công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nội dung “5 xây”: “Trách nhiệm”, “Chuyên nghiệp”, “Trung thực”, “Kỷ cương”, “Gương mẫu” và “3 chống”: “Quan liêu”, “Tiêu cực”, “Bệnh hình thức” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công chức, viên chức, người lao động và tạo cơ sở để kiểm tra, theo dõi, đánh giá định kỳ theo quy định.

2. Yêu cầu:

-Việc triển khai Chỉ thị số 29-CT/TU phải thực hiện nghiêm túc, thiết thực và có hiệu quả, tạo sự chuyển biến và sức lan tỏa tích cực trong việc nâng cao nhận thức và chuyển biến lề lối làm việc, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 55- QĐ-TW ngày 19/01/2016 của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo không khí sôi nổi trong viên chức, người lao động trong đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

Công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ.
 
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 29-CT/TU đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, nhất là nội dung “5 xây”, “3 chống” cũng như hệ thống tiêu chí chuẩn mực của từng nội dung theo phụ lục hướng dẫn tại kế hoạch này.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, kế hoạch này cụ thể hóa những tiêu chí cụ thể, phù hợp với vị trí việc làm và nhiệm vụ được phân công của từng viên chức để triển khai thực hiện gắn với các tiêu chí nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân cũng như chống nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm y đức của người cán bộ y tế.

- Tiếp tục phổ biến các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

- Tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đăng ký các nội dung thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU “5 xây”,”3 chống” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 55- QĐ-TW ngày 19/01/2016 của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

- Để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân đồng thời chống nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm y đức của người cán bộ y tế, yêu cầu mỗi khoa, phòng, trạm, đội triển khai đầy đủ, cụ thể các nội dung (theo phụ lục) để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và đưa nội dung thực hiện “5 xây”, “3 chống” vào đánh giá kết quả thực hiện công việc và bình xét thi đua của viên chức, người lao động hàng tháng, 6 tháng, cả năm.

- Tổ chức quản lý hòm thư góp ý, công khai số điện thoại đường dây nóng để công dân, tổ chức phản ánh các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, có thái độ cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân trong thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động.

- Cuối năm đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU vào đánh giá xếp loại công chức, viên chức, người lao động theo từng tiêu chí với các mức độ: Tốt, khá, trung bình, yếu.

IV. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ

Căn cứ kế hoạch mỗi cá nhân tự làm bản đăng ký và cam kết thực hiện các nội dung nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ y tế theo các các tiêu chí, chuẩn mực của nội dung “5 xây”, “3 chống” gắn với từng vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao kết hợp với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đối với viên chức, người lao động là đảng viên gắn thêm với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn ngừa đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ đảng viên.

Thời gian cá nhân hoàn thành việc đăng ký cam kết: Trước ngày 15/3/2020

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Tổ chức - Hành chính theo dõi, hướng dẫn các cá nhân đăng ký và cam kết thực hiện và đánh giá xếp loại theo từng tiêu chí
Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện theo yêu cầu của cấp trên.

Nhận được kế hoạch này yêu cầu các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ nghiêm túc thực hiện nhằm tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc trong toàn đơn vị.

Bài viết liên quan